Privacyverklaring

Inleiding

Transdev verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij jou als sollicitant over:

 • De persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • De doeleinden waarvoor wij dat doen, en welke basis de verwerking heeft in de wet;
 • Wie er toegang hebben tot jouw gegevens;
 • Hoe lang wij jouw gegevens bewaren;
 • Of je verplicht bent bepaalde gegevens te verstrekken;
 • Hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en waar je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

Definities

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat de informatie direct of indirect tot jou te herleiden is. Bijvoorbeeld je naam, geboortedatum en adres, opleiding en werkervaring.

Verwerking

Alle handelingen die worden uitgevoerd met persoonsgegevens. Dit is een breed begrip, verwerken is in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, of wissen van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Transdev

Transdev

Transdev Nederland Holding N.V. (KvK 30065787) en haar dochterondernemingen

Zijn beide partijen enthousiast naar aanleiding van de sollicitatie en treed je bij ons in dienst? Dan is vervolgens de privacyverklaring voor werknemers van toepassing. Het is aan te bevelen deze door te lezen.

Verwerkingen

Doeleinde Soort gegeven Wettelijke grondslag Wie heeft toegang? Ben je als sollicitant verplicht dit te verstrekken?
Identificatie, communicatie Achternaam, voornaam, voorletters Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst HR-afdeling Sollicitatiecommissie Ja
Identificatie Pasfoto Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst HR-afdeling Sollicitatiecommissie Nee
Identificatie Geboortedatum Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst HR-afdeling Sollicitatiecommissie Nee
De juiste aanspreekvorm hanteren in correspondentie Geslacht Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst HR-afdeling Sollicitatiecommissie Nee
Communicatie Adres Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomstVoorbereiding evt. arbeidsovereenkomst HR-afdeling Sollicitatiecommissie Nee (tenzij sollicitatiebrief per post)
Communicatie Privé e-mailadres, telefoonnummer Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst HR-afdeling Sollicitatiecommissie Ja
Communicatie E-mails die je ons stuurt Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst HR-afdeling Sollicitatiecommissie n.v.t.
Werving en selectie Gevolgde opleidingen (en event. titel), cursussen en stages Gerechtvaardigd belang Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst, Toestemming HR-afdeling Sollicitatiecommissie Ja
Werving en selectie Functie waarop je solliciteert Gerechtvaardigd belang Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst, Toestemming HR-afdeling Sollicitatiecommissie Ja
Werving en selectie Eerdere werkervaring, wanneer en bij welke werkgever(s) Gerechtvaardigd belang Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst, Toestemming HR-afdeling Sollicitatiecommissie Ja
Werving en selectie Andere informatie die je meestuurt in je CV of een bijlage, zoals je competenties, een omschrijving die je van jezelf geeft, referenties, publicaties Gerechtvaardigd belang Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst, Toestemming HR-afdeling Sollicitatiecommissie Nee (tenzij aangegeven in vacaturetekst)
Werving en selectie Motivatiebrief Gerechtvaardigd belang Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst, Toestemming HR-afdeling Sollicitatiecommissie Ja
Werving en selectie (Vak)Diploma’s, cijferlijsten en rijbewijs Gerechtvaardigd belang Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst, Toestemming HR-afdeling Sollicitatiecommissie Afhankelijk van functie
Werving en selectie Resultaten van een assessment indien van toepassing Gerechtvaardigd belang Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst, Toestemming HR-afdeling Sollicitatiecommissie Indien een assessment (door een extern bureau) wordt afgenomen, kun je na kennisneming van het resultaat bezwaar maken tegen gebruik van de resultaten door Transdev. (je sollicitatie- procedure wordt in dat geval beëindigd)
Screening Verklaring omtrent het gedrag Voorbereiding evt. arbeidsovereenkomst Justis (screeningsorganisatie) HR-afdeling Sollicitatiecommissie Ja, voor zover de functie dit vereist
Vergoeden van VOG en reiskosten indien van toepassing Bankrekeningnummer en OV-vervoersbewijs/ overzicht en bewijs (reis) kosten gemaakt voor sollicitatie Uitvoering van een overeenkomst Financiële afdeling Nee, maar nodig als je vergoeding wilt aanvragen voor de onkosten van de sollicitatie

Transdev doorzoekt bij een sollicitatieprocedure geen openbare sociale media. Indien wel een check wordt gedaan of kan worden gedaan, wordt in de vacature aangegeven dat dit gebeurt en waarvoor deze check nodig is. Hierbij wordt aangesloten bij de richtlijn die hierover door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgesteld. De link naar deze richtlijn vind je hier: AP screening

Bewaartermijnen

Je hebt gesolliciteerd op een functie of hebt een open sollicitatie verstuurd, maar bent niet geselecteerd. In dat geval bewaren we jouw sollicitatiestukken nog 1 maand.

Voor het geval dat er binnen een jaar een functie vrijkomt die wellicht voor jou interessant is, kunnen we je daarvoor benaderden indien je daar toestemming voor hebt gegeven bij het einde van je sollicitatieprocedure.

Financiële informatie in verband met de sollicitatie moeten wij 7 jaar bewaren voor de Belastingdienst.

Privacyrechten

Op grond van de AVG heb je met betrekking tot je persoonsgegevens het recht om:

 • Inzage, en/of een kopie, te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken (of een deel daarvan);
 • Informatie te laten corrigeren die feitelijk niet klopt of verouderd is, of informatie aan te vullen als deze niet compleet is;
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij zullen dan opnieuw beoordelen of wij er nog voldoende belang bij hebben om de betreffende gegevens te bewaren, of dat wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Als dat niet zo is, dan worden de gegevens verwijderd.
 • Bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking. Wij bekijken dan of wij de persoonsgegevens inderdaad niet (meer) mogen verwerken. Als dat zo is, zullen wij de gegevens verwijderen.
 • Te verzoeken om beperking van de verwerking. Als je bezwaar hebt gemaakt, of van mening bent dat de gegevens onjuist zijn of wij deze niet (meer) mogen verwerken, doen wij hier zorgvuldig onderzoek naar. In de tussentijd kun je ons verzoeken de gegevens voorlopig niet te gebruiken, maar nog wel op te slaan;
 • Je toestemming in te trekken. Als jouw toestemming de grondslag is voor het gebruik van jouw gegevens (dit is zo bij het langer bewaren van je sollicitatiegegevens) dan kun je deze te allen tijde intrekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van de persoonsgegevens;
 • Een kopie van je persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbaar format dat aan een andere partij kan worden overgedragen wanneer jij dat wenst. En wanneer dat technisch mogelijk is: dat gegevens rechtstreeks naar een andere partij worden gezonden op jouw verzoek.

Vragen, verzoeken of klachten

Bij Transdev is een Functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht op de toepassing en naleving van de AVG te houden. Als je het niet eens bent met de manier waarop jouw persoonsgegevens zijn verwerkt en gebruikt, kun je hierover een melding doen bij de FG. Hiervoor kun je een brief sturen naar:

Transdev
T.a.v. de Functionaris gegevensbescherming
Stationsplein 13
1211 EX Hilversum

Of een e-mail sturen naar: Privacy@transdev.nl

Als de FG niet (naar tevredenheid) of niet op tijd reageert, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De link naar het meldingsformulier klachten vind je hier: AP meldingsformulier-klachten

Een gang naar de rechter is mogelijk met een beroep op de rechten vanuit de AVG.

Deze Transdev privacyverklaring sollicitanten is voor het laatst gewijzigd op: 7 juli 2022.