Chief Information Security Officer (CISO)
IT NH HBO/WO 32 - 40 uur

Chief Information Security Officer (CISO)

(For english see below)

 

Transdev is een van de belangrijkste aanbieders van openbaar vervoer en mobiele zorg in Nederland. Wij geloven dat mobiliteit essentieel is in ieders leven en toegankelijk moet zijn omdat mobiliteit je verbindt met de wereld om je heen en je de vrijheid geeft om te gaan en staan waar je wilt. Daarom brengen we dagelijks honderdduizenden mensen naar hun bestemming. Dit doen we met zorg en aandacht voor mens en milieu.

 
Om de beste resultaten te behalen en kwaliteit te leveren zijn wij op zoek naar een Chief Information Security Officer (CISO).
 

Als CISO ben je verantwoordelijk voor het vaststellen en handhaven van de informatiebeveiligingsstrategie en het adequate beleid van het bedrijf, in nauwe samenwerking met de afdeling Compliance en Data Privacy. Als executive-level manager adviseer je het bestuur en het management over het toepassen van informatiebeveiligingsbeleid / -procedures en houd je toezicht op de implementatie, het budget en de handhaving.

 

Jouw verantwoordelijkheden:
 • Het bepalen van de langetermijnstrategie en het adviseren van de raad van bestuur op het gebied van beveiliging, cybersecurity en budget.
 • Het bedrijf voorbereiden op cyber waakzaamheid en aanvallen.
 • Bedrijfsbreed beveiligingsbewustzijn creëren
 • Je doet verbetervoorstellen, voert beveiligingsonderzoek uit of coördineert dit en houdt overzicht over de effectiviteit van beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Je ontwerpt, evalueert en keurt beveiligingsbeleid, controles en responsplanning voor cyberincidenten goed.
 • Onderzoeken beoordelen na inbreuken of incidenten, inclusief impactanalyse en aanbevelingen om vergelijkbare kwetsbaarheden te voorkomen.
 • Deel kennis en best practices over informatiebeveiliging met de business, geef vorm en inhoud aan de realisatie van oplossingen.
 • Zorg voor naleving van de veranderende wet- en regelgeving.
 • Plan periodieke beveiligingsaudits.
 • Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het beleid en de procedures voor cyberbeveiliging en deze handhaven.
 • Je beheert alle teams, werknemers, aannemers en leveranciers die betrokken zijn bij IT-beveiliging, waaronder het inhuren.
 • Training en begeleiding geven aan leden van het beveiligingsteam.
 • Werk de cyberbeveiligingsstrategie voortdurend bij om gebruik te maken van nieuwe technologie en bedreigingsinformatie.
 • Monitoren van risico's, budget en maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging; je rapporteert periodiek over de voortgang en geeft jaarlijks een update van het IB-beleid.
 • Deel actief kennis en best practices over informatiebeveiliging met de business, handvorm en content tot het realiseren van oplossingen.
 • Interactieve deelname aan de Transdev Group CISO community.
 
Eisen:
 • Bachelor / Master of Science degree in Computer Science, Cybersecurity, business, of aanverwante gebieden.
 • Ervaring met incidentbeheer
 • In het bezit van relevante informatiebeveiligingscertificering (denk aan CISM of CISP)
 • Minimaal 10 jaar kennis van IT Security Operations
 • Kennis of certificering in ISO27001-controles
 • Bewezen ervaring in beveiligingsbeleid en beveiligingsbewustzijn

 

Wij bieden: 
 • Een mogelijkheid tot vast contract
 • Zeer marktconform salaris, met een brutoloon van minimaal € 5.763,39 en maximaal € 9.056,75 per maand, bij een fulltime dienstverband
 • Een vakantietoeslag van 8%
 • Deelname aan de winstafhankelijke variabele beloningsregeling; betaling tussen 0 - 20% van het jaarsalaris
 • Afhankelijk van leeftijd tot 30 dagen vakantie 
 • E-leaseauto of mobiliteitsbudget
 • Collectieve zorgverzekering
 • Een uitstekende pensioenregeling
 
Enthousiast? Solliciteer direct via onderstaande link!
 

Wil je meer informatie of heb je een vraag over deze vacature?

Neem dan contact op met onze Corporate Recruiter Sherida Alihusain op +31 (0)6 22143559 of recruitment@transdev.nl.

 

 

Chief Information Security Officer (CISO) 

Transdev is one of the most significant public transportation and mobile healthcare providers in the Netherlands. We believe that mobility is essential in everyone's life and must be accessible because mobility connects you with the world around you and gives you the freedom to go wherever you want. That is why we bring hundreds of thousands of people to their destinations daily. We do this with care and attention to people and the environment.

To achieve the best results and deliver quality, we are looking for a Chief Information Security Officer (CISO).

As CISO, you are responsible for establishing and enforcing the company's information security strategy and adequate policies, working closely with the Compliance and Data Privacy department. As an executive-level manager, you advise the board and management on applying information security policies/procedures and oversee implementation, budget, and enforcement. 

 

Your Responsibilities:

 • Defining the long-term strategy and advising the board of directors in matters of security, cybersecurity, and budget.
 • Prepare the company for cyber vigilance and attacks.
 • Create security awareness company-wide.
 • You make improvement proposals, carry out or coordinate security research and maintain an overview of the effectiveness of control measures in the field of information security.
 • Design, review and approve security policies, controls, and cyber incident response planning.
 • Review investigations after breaches or incidents, including impact analysis and recommendations for avoiding similar vulnerabilities.
 • Share knowledge and best practices about information security with the business, give form and content to the realization of solutions.
 • Ensure compliance with the changing laws and applicable regulations.
 • Schedule periodic security audits.
 • Ensure that all staff members are aware of and enforce cybersecurity policies and procedures.
 • Manage all teams, employees, contractors, and vendors involved in IT security, which may include hiring.
 • Provide training and mentoring to security team members.
 • Constantly update the cyber security strategy to leverage new technology and threat information.
 • Monitor the risks, budget, and measures in the field of information security; you report periodically on the progress and give an annual update of the IS policy.
 • Actively share knowledge and best practices about information security with the business, hand form, and content to the realization of solutions.
 • Interactive participation in the Transdev Group CISO community.

 

Requirements:

 • Bachelor/ Master of Science degree in Computer Science, Cybersecurity, business, or related fields. 
 • Incident Management experience
 • In possession of relevant information security certification (consider CISM or CISP)
 • Minimum 10 years of knowledge in IT Security Operations
 • Knowledge or certification in ISO27001 controls
 • Proven experience in security policies and security awareness

 

 

We offer:

 • Permanent contract is one of the possibilities
 • Highly competitive salary, the minimum gross salary is € 5.763,39 and the maximum gross salary is € 9.056,75 per month, at a full-time employment
 • A holiday allowance of 8%
 • Participation in the profit-related variable remuneration scheme; payment between 0 - 20% of the annual salary
 • Depending on age up to 30 days holiday
 • E-leasecar or mobility budget
 • Collective health insurance
 • An excellent pension scheme

 

Enthusiastic? Apply directly via the link below!

Would you like more information or do you have a question about this vacancy?

Please contact our Corporate Recruiter Sherida Alihusain at +31 (0)6 22143559 or recruitment@transdev.nl.


 

 

Transdev, the mobility company